پرسشنامه بیماری کوید 19

بابازه زمانی تکمیل پرسشنامه از تاریخ 22/2 الی 28/2

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه