اساتید موسسه

  • پرینت

نام

نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی

محمد جواد

امیرخانلو

دکترا

برق -قدرت (مدیر گروه)

سید اباذر

موسوی خورشیدی

فوق لیسانس

معماری

نجمه

 اکبر پور

فوق لیسانس

علوم کامپیوتر(مدیر گروه )

رضا

شمس تبار

فوق لیسانس

عمران-سازه(مدیر گروه)

مهدی

قامتی

فوق لیسانس

مکانیک -طراحی کاربردی(مدیر گرو

جعفر

سیاه بالایی

دکترا برق-قدرت
محمد حسن طاهری دکترا مکانیک-تبدیل انرژی

 

     

 

 

 

 

احمد

ولی پور

دکترا

برنامه ریزی

سکینه

امیرخانلو

دکترا

ریاضی محض

 انسیه

غیبی

فوق لیسانس

معماری (مدیر گروه)

رحمت

قاسمی

فوق لیسانس

عمران-سازه

 

 

 

 

 

 

 

 

هاجر خاتون

عابدی

فوق لیسانس

ریاضی محض

ساره

عظیمی

فوق لیسانس

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

 

فوق

 

 

 

 

 

مرضیه

شاهمردانی

دکتری

صنایع غذایی

خانم

شیرآسب

دکتری

حسابداری

خانم

امانی

فوق لیسانس

ادبیات

خانم

کریم پور

فوق لیسانس

حسابداری

عاطفه

سیاری

فوق لیسانس

صنایع غذایی

مرضه

یوسفی

فوق لیسانس

فیزیک هسته ای

عطیه

خادم لو

فوق لیسانس

ریاضی محض -هندسه

حامد

احمدی

دکتری

عمران

سید حسن

طاهری

دکتری

مکانیک

هومن گلچوبیان

دکتری

مکانیک

سید علی

لطیفی

دکتری

مکانیک

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

دانیال

نعمتی

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی